Suunnittelupalvelut

Sitowise Turun päätoimialat ovat tie-, katu- ja aluetekniikka, vesihuolto ja -tutkimus sekä maisemasuunnittelu. Yrityksen sivutoimialoja ovat lisäksi rakennuttaminen ja valvonta. Teemme myös määrälaskentaa, kustannusarvioita ja ajouratarkasteluita. Olemme pitkän kokemuksen myötä erikoistuneet etenkin saneerauskohteisiin sekä projekteihin, joissa osaamista tarvitaan laaja-alaisesti.

Suunnittelussa käytössämme ovat Bentleyn MicroStation-, Transoft Solutionin AutoTurn- sekä TerraSolidin Terra-ohjelmistot. Maisemasuunnittelussa käytämme AutoCAD-, ViherFIKSU- ja M-Color-ohjelmistoja.


Tie-, katu- ja aluetekniikka (TKA) 

Pääosa tiesuunnittelutöistämme on teiden parantamiseen liittyviä suunnittelutehtäviä. Niitä ovat mm. linjausmuutokset, liittymäjärjestelyt, uudet tien varteen sijoittuvat kevyen liikenteen väylät sekä uudet tai parannettavat sillat tiejärjestelyineen. 

Katusuunnittelukohteemme ovat tyypillisesti katujen ja kevyen liikenteen väylien saneerauksiin sekä uusiin kaava-alueisiin liittyviä suunnittelutehtäviä.

Teiden ja katujen suunnittelu etenee usein yhdessä vesihuoltotekniikan suunnittelutöiden kanssa. Rakennettuun ympäristöön sijoittuu katujen ja teiden lisäksi mm. toreja, aukioita, pysäköintialueita ja liikenneterminaaleja. 


Vesihuolto ja -tutkimus (VHT)

Vesihuoltosuunnitteluosaamisemme ulottuu pitkistä vesihuollon siirtolinjoista kunnallisteknisiin vesihuoltosaneerauksiin ja hulevesien hallintaan. Pääosa suunnittelutöistämme on kunnallisteknisiä vesihuollon uudis- ja saneerauskohteita. Usein vesihuoltosuunnittelua tehdään yhteistyössä katu- ja tiesuunnittelun kanssa.

Laadimme myös erilaisten jätevesipumppaamoiden ja vedenjakelun paineenkorotusasemien mitoituksia ja suunnitelmia. Lisäksi suunnittelemme erilaiset laitekaivot (mm. ilmanpoisto- ja mittarikaivot) vankalla kokemuksella.

Hulevesien hallinnan ja johtamisen suunnittelu on viime vuosina noussut yhä suurempaan rooliin hankkeissamme. Laadimme niin hallinnan yleissuunnitelmat kuin imeytys- ja viivytysratkaisuiden toteutussuunnitelmatkin.

Vesihuoltohankkeiden toteutusta varten laadimme määräluettelot, kustannusarviot ja rakentamisasiakirjat.


Maisemasuunnittelu (MAS)

Maisemasuunnittelu on yrityksemme uusin suunnitteluala, joka aloitti toiminnan syksyllä 2017. Viher- ja maisemasuunnittelu vahvistaa ja täydentää jo osaavaa infrasuunnittelun tiimiä yrityksessämme. 

Maisemansuunnittelun työmme käsittää laaja-alaisesti erityyppisiä hankkeita, isoja ja pieniä, yleissuunnittelusta rakennesuunnitteluun ja erilaisiin selvityksiin ja kehittämisohjelmiin. Yleisimpiä suunnittelukohteitamme ovat puistot, leikkialueet, liikuntapaikat, liikenneviheralueet, kaupunkitilat, torit, aukiot ja pihat. 

Toimiva ja hyvin suunniteltu ympäristö on viihtyisä, turvallinen ja esteettinen kokonaisuus. Se tarjoaa elämyksiä ja tekee elinympäristöstä ainutlaatuisen.


Monialaista osaamista verkostoitumalla

Yrityksellämme on vilkasta yhteistoimintaa myös muita toimialoja edellyttävissä suunnitteluprojekteissa.  Muodostamme suunnittelijatyöryhmiä yhteistyökumppaniensa kanssa projektin vaatimalla tavalla, jotta asiakas saa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Teemme yhteistyötä mm. näiden toimialojen kanssa:

  • Siltatekniikka (SIT)
  • Rakennetekniikka (RAK)
  • Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus (YSK)
  • Mittaus- ja kartoitustekniikka (MKT)
  • Geotekniikka (GEO)
  • Liikennetekniikka (LKT)
  • Vesirakennustekniikka (VRT)